3D archeologie

Bronzový turban

Inventární číslo Národního muzea: H1-48935

Bc. Anna Augustinová
(Ústav pro archeologii FF UK)

Tento bronzový turban pochází z blízkosti obce Lážovice u Hořovic a stejně jako u většiny ostatních turbanů nejsou zcela jasné okolnosti jeho nálezu (kde přesně, kdy, kým a při jaké příležitosti byl nalezen), s největší pravděpodobností však byl objeven již v 19. století

Bronzové turbany jsou charakteristickým typem předmětu, který znali lidé v době halštatské (tzn. nejstarším období doby železné). Nalézány jsou zejména v oblasti jižních a západních Čech – na území halštatské mohylové kultury (její označení vychází z typického způsobu pohřbívání – pod mohylami). Zatímco využití železa bylo v této době zatím ojedinělé, byl bronz hojně používán k výrobě nejen šperků, ale také zbraní, ochranných pomůcek k boji, zemědělského nářadí, honosných (často z daleka dovezených) nádob, dokonce známe i nálezy klíčů. 

Otázkou zůstává, jakým způsobem lidé před přibližně 2600 lety tento předmět využívali. Jako jedno z možných vysvětlení připadá v úvahu, že jednalo šperk – užívaný zřejmě pouze při rituálních obřadech, neboť vzhledem k hmotnosti a obrovským rozměrům turbanů si je příliš nelze představit při každodenním nošení. Druhým možným vysvětlením je, že se jednalo o ozdobný prvek koňských postrojů – toho jsou nám dokladem četné nálezy obdobných turbanů v hrobech v jižním Německu a Rakousku.

Bronzové turbany nalézáme dvojího druhu – jednak turbany vytepané ze stočeného plechu (s výzdobou v podobě čar, mřížek apod.) a dále turbany v podobě litých uzavřených dutých kruhů (zdobených řadami soustředných kroužků), k nimž se řadí i náš exemplář.