Poslední Germáni v Čechách

Historie výzkumu pohřebiště v Záluží

První hrob z doby stěhování národů byl podle dostupných údajů objeven cihlářskými dělníky v roce 1927. Obsah hrobu a důležité okolnosti zachránil a zaznamenal malíř J. Malina. Šlo o hrob bojovníka, pohřbeného v hrobě s dřevěnou komorou. Další hroby byly ničeny až do r. 1929, kdy se o jejich existenci dozvěděli pracovníci archeologického oddělení Národního muzea. Jeho externí spolupracovník L. Hájek proto zahájil výzkum několika porušených hrobů. Výzkum velkého rozsahu však započal až v roce 1930, kdy se podařilo získat státní podporu (asi 3000 korun) na výzkum. Jeho vedoucím se stal J. Schránil z Národního muzea, asistenty byli J. Neustupný z Národního muzea a J. Böhm z Archeologického ústavu. 

V první sezoně odkryli 30 hrobů. V roce 1931 bylo odkryto dalších 22 hrobů. V dalších letech výzkum nepokračoval, patrně z nedostatku státní subvence (tj. finanční podpory) na archeologické výzkumy. Poslední čtyři hroby odkryl J. Neustupný v roce 1936, celkem bylo odkryto 64 hrobů. Mezi tím však těžba cihlářské hlíny pokračovala, takže se odhaduje, že bylo zničeno dalších několik desítek hrobů. Pohřebiště tak mělo minimálně stodvacet hrobů; i tak to byl ve své době nejrozsáhlejší výzkum pohřebiště z mladšího stupně doby stěhování národů v Čechách. Překonal jej až odkryv v Hostivici v roce 2011, během něhož bylo prozkoumáno 93 hrobů. 

Hroby byly orientovány ve směru západ-východ (hlava-nohy), v jednom případě byla orientace JZ-SV). Průměrná hloubka hrobů činila 187 cm (druhé místo v Čechách), objem 3,8 m³. Byly uspořádány obvykle po čtyřech až pěti v jedné řadě, kterých bylo odhadem minimálně dvacet. Pohřebiště tak mělo protažený tvar od severu k jihu. Přibližně uprostřed, na prázdné ploše, byl velký komorový hrob jezdce s koněm. V šesti hrobech byli pohřbeni dva jedinci. Zvláštností jsou dvě ženy s uměle deformovanou lebkou. Hroby byly ještě v době stěhování národů druhotně otevřeny – jako důvod se obvykle uvádí vykrádání jejich výbavy současníky, ale tento výklad není jediný. V každém případě dnes panuje velká nejistota v tom, co vše z hrobů zmizelo, což samozřejmě činí obtíže např. při studiu sociálního rozvrstvení tehdejší společnosti. 

Celkový plán pohřebiště (schéma viz níže) se během druhé světové války ztratil, proto veškeré informace o poloze a rozmístění hrobů máme z dochované dokumentace a dobového tisku. Na základě těchto údajů se podařilo vypracovat rekonstrukční plán, který je samozřejmě jen přibližný (neznáme např. polohu hrobu v příslušné řadě). Z něj jde vysledovat, že např. hroby s dřevěnou komorou byly soustředěny spíše v jižní části pohřebiště, kde se vůbec koncentrovaly hroby s bohatou výbavou a nadprůměrné velikosti.

Nálezové celky 

Nyní se podívejme na jednotlivé zástupce vybraných skupin. Už jsme si řekli, že většina hrobů byla v minulosti znovu otevřena a neznámá část hrobové výbavy zmizela. Stejná situace byla i v Záluží, během výzkumu byly dokumentovány snad jen dva nevykradené hroby. Ze všech odkrytých hrobů z pohřebiště jsme vybrali  šest zemřelých i s jejich výbavou.

Všechny předměty si můžete prohlédnout ve fotogalerii předmětůA pro návštěvníky, kteří by se rádi pokochali výběrem toho nejcennějšího, co pohřebiště vydalo, jsme připravili možnost prohlédnout si zjednodušený výběr TOP 10 předmětů.


Seznam hrobových celků:

Hrob 18/XIII
Hrob 26/XXI
Hrob 27/XXII
Hrob 28/XXIII
Hrob 39/XXXV
Hrob 45/LXI


Hrob 18/XIII 

Unikátní nález hrobu muže s koněm, který vzbudil ve své době nebývalý zájem médií. Muž, pravděpodobně vysoce postavený jedinec dané komunity, byl pohřben spolu se svým koněm, uloženým ve skrčené poloze, do rozměrného hrobu, krytého dřevěnou konstrukcí (dochovaly se 4 kůly v rozích). Na povrchu byl nejspíše zahrnut mohylou.

Mrtvému byla dána na poslední cestu jistě odpovídající výbava, hrob však neunikl pozornosti a nenechavým rukám lupičů. Zachována zůstala keramická nádoba, udidlo koně, přezka, bronzové ostruhy a fragmenty železného nože.

Tomuto nálezu byl věnován článek Hrob jezdce s koněm ze Záluží u Čelákovic.
Hrob 26/XXI 

Hrob byl prozkoumán během první výzkumné kampaně v roce 1930. Délka činila 180, šířka asi 80 a hloubka 150 cm. Pohřbenou osobu kryla dřevěná deska, která byla v hloubce 130 cm. Objev hrobu způsobil velkou senzaci. Byl totiž prvním neporušeným hrobem a obsahoval pohřeb staršího dítěte – dívky, s poměrně bohatou výbavou, v níž dominuje zlatá mince (solidus) císaře Anthemia (467-472), který byl samostatně nošeným závěskem. Součástí oděvu byly dvě stříbrné pozlacené esovité spony; na poslední cestu byla dítěti dána tekutá (v nádobě) a masitá potrava (zůstala kost z vepře, silně poškozená agresivitou zeminy). Z ostatní výbavy: skleněný náhrdelník, přeslen, železné nůžky, tři železné přezky, bronzové plíšky, smůla, mušle aj. Zdá se, že nádoba stála v jakémsi výklenku. Zvláštností tohoto hrobu je poloha obou spon: ležely totiž na jednom místě v pánvi, což je místo obvykle vyhrazeno pro velké (lučíkovité) spony. Pár anebo jedna malá spona byly dosud nalezeny pouze v několika dětských hrobech v jihozápadním Německu (Alamani) a v hrobech žen v jihovýchodní Francii a Švýcarsku (Burgundové). Je proto možné, že dívka z hrobu 26/XXI pocházela z tohoto prostředí, ovlivněném kulturou bývalých římských provincií.  

Nálezy s inventárním číslem:

43526 Hluboká mísa s lomeným břichem, prohnutým hrdlem a vyvaleným okrajem. Na hrdle jsou dvě obvodové čáry, na lomu šikmá vtlačovaná výzdoba.

43527 Hliněný přeslen barvy šedohnědé, členěný ostrým lomem.

43528 Železné nůžky s jedním ulomeným hrotem.

43529 Železný kroužek s otiskem textilu.

43530 Fragmenty ploché železné přezky.

43531 Zlomky železné přezky.

43532 Zlomky tenkého bronzového plíšku, blíže neidentifikovatelné.

43533 Fragment kovového předmětu, patrně přezky.

43534 Kousek smůly.

43536 Provrtaný hnědo-žluto-šedý korál. Plochý, nepravidelný; materiál barevná skelná masa.

43550 Jantarový korál, plochý, provrtaný; stěny válcovité. Barva červenohnědá, skvrny žluté.

43551 Korodovaná mušle Cyprea se stopami železa při hrotu.

43552 Levý humerus mladého vepře. Povrch korodován.

43553 Aureus východořímského císaře Anthenia (467–472) se žlábkovaným ouškem. Avers: D N ANTHEMI-VS PERPETV AVG - poprsí císaře s helmou ve zbroji a s kopím přes rameno; revers: SALVSREI-PV-BLICAE, v ploše ve středu MD, v ex. COMOB – dva stojící císaři s oštěpy, mezi nimi glóbus s křížem. Mincovna: Mediolanum (Milán).

43554 Zlacená esovitá spona se železným pérem. Tělo členěno vrubořezem; konce v podobě stylisovaných ptačích hlaviček s dlouhými zobáky; "oči" zdobeny niellem.

43555 Zlacená esovitá spona se železným pérem. Tělo členěno vrubořezem; konce v podobě stylisovaných ptačích hlaviček s dlouhými zobáky; "oči" zdobeny niellem.

Fotografie všech nálezůHrob 27/XXII 

Také tento hrob byl zkoumán v roce 1930 a podle všeho ležel vedle předcházejícího hrobu 26/XXI. Délka tohoto hrobu činila 270, šířka 138 a hloubka 295 cm. Uvnitř vložená dřevěná komora měla rozměry 250 x 118 cm, průměr sloupů byl 10 cm. Zvláštností této komory je to, že měla zřejmě jen pět sloupů (obvykle byly čtyři). Jedná se o největší zdokumentovaný hrob na pohřebišti, byl dokonce větší než hrob jezdce s koněm (ten byl pouze širší). V tomto hrobě ležela vysoce postavená žena, jejíž místo v komunitě zdůrazňoval, kromě velikosti hrobové jámy a komory, též železný tkací mečík. Z ostatní výbavy po vyloupení hrobu zůstalo: střepy z nádob, přeslen, smůla, železný řetízek s tyčinkou, kousky bronzových  plechů, bronzový nýt, stříbrný plech, korál z křídy, skleněné korále, mazanice, spálená kost, nádoba. 

Nálezy s inventárním číslem:

43558 Střep nádobky se dvěma obvodovými rýhami a šikmými žlábky na lomu.

43559 Dvojkuželovitý přeslen s obvodovou rýhou nad lomem. Barva černohnědá.

43560 Plochý, beztvárný kus smůly.

43561 Železný mečík na tkaní; široká čepel se náhle zúžuje v tupý hrot; trn plochý. 

43562 Zlomky železného předmětu na řetízku ze železných kroužků. 

43563 Úlomky bronzového plechu, pokroucené. 

43564 Úlomky bronzového plechu, pokroucené. 

43567 Zlomek stříbrného plechu v podobě ryby(?); na horní straně zdobený vbíjeným ornamentem. 

43568 Válcovitý provrtaný korál (zachovaná polovina) z bílé práškovité nerostné hmoty.

43569 Zlomek skleněného korálu stříbřitě lesklého. 

43570 - 43575 Korálky prstencovité ze žluté skleněné masy.

43576 Střep z vypálené hlíny.

43577 Úlomek spálené kosti. 

43800 Baňatá hluboká dvojkónická mísa se šikmými žlábky na lomu; mírně prohnuté hrdlo zdobeno řadou obvodových čar, z nichž vybíhají svazky třásní mezi žlábky. Barva hnědá.

Fotografie všech nálezů
Hrob 28/XXIII 

Hrob 28 byl dětský a měl (ve své věkové kategorii) nadprůměrnou velikost: délku 150, šířku 55 a hloubku 145 cm. Do hrobové jámy byla ještě vložena konstrukce dřevěné komory. Hrob byl neporušený a svojí výbavou se podobá hrobu 26/XXI. Vedle zlatého medailonku, který ležel pod hlavou, upoutá pozornost bronzové pouzdérko (tzv. bula), které bylo zřejmě schránkou na magické předměty. Z ostatní výbavy se dochovaly: dvě nádoby, dvě zvířecí kosti, zlatý závěsek, bronzová přezka, bronzový opaskový nýt, bronzový kruh (patrně prsten?), dva bronzové plechy, železný nůž, ulita, železné tyčinky, skleněné korále a smůla.

Nálezy s inventárním číslem:

43594 – 43602 Náhrdelník: 43594 Skleněný korál zelenohnědý s barevnými proužky: žluté, červenohnědé.  43595 – 43597 Tři korálky ze skleněné masy; barvy červenohnědé s nepravidelnými žlutými vložkami. 43598 – 43602 Pět korálků ze skleněné masy, barvy červenohnědé s nepravidelnými bílošedými vložkami.

43628 – 43631 Náhrdelník: 43628 Mléčně bílý korálek. 43629 Soudkovitý korálek se zvětralým povrchem barvy šedé. 43630 Soudkovitý korálek se zvětralým povrchem barvy šedé. 43631 Vyšší soudkovitý korálek žlutý, zvětralý. 

43632 – 43582 Čtyřicet drobných korálků barvy hnědé až hnědočerné. 34672 – 34682 11 drobných korálků barvy jasně zelené.

43683 – 43698 Náhrdelník. 43683 – 43685 - Tři skupinky korálků spojovaných po třech kusech; barva stříbřitě bílá. 43686 – 43689 Čtyři skupinky korálků spojovaných po dvou kusech. Barva stříbřitě bílá. 43690 - 43698 Devět stříbřitě bílých skleněných korálků s výběžky od bývalého spojení. 

43593 Tmavě zelený skleněný korál s barevnými kruhovými očky: bílá, žlutá. 

43579 Soudkovitá nádobka se zúženým hrdlem zdobeným při okraji pěti svislými pupíky. Barva šedohnědá. Elipsovité dno vyklenuté. 

43580 Část zvířecí kosti; stála v nádobce č. 43579. 

43583 Zlatý medailonek se žlábkovaným úškem, přiletovaným; ozdoba aversu: obvodový filigrán, uprostřed tři filigránové dvojspirály. Revers nezdoben. 

43584 Bronzová miniaturní přezka s obdélníkovým (slabě lichoběžníkovým) rámcem a zahnutým jazýčkem. 

43885 Bronzový opaskový nýt s kruhovitou hlavicí a vysokým, plochým trnem a s otvory. Hlavička zdobena třemi soustřednými dvojitými kroužky.

43582 Levý humerus telete.

43581 Hrubá miska se zaškrceným hrdlem. Barva šedohnědá. Hrubě opracovaná.

43585 Bronzový knoflíček s kruhovitou hlavicí a vysokým, plochým trnem (provrtaným). zdobena třemi soustřednými dvojitými kroužky. 

43589 Objímka - rourka z bronzového plechu s přeloženými konci. 

43590 Dva zlomky železného nožíku s dřevěnou násadou a pochvou. 

43592 Zlomky zrezivělé železné tyčinky. 

43885 Kousek smůly.

Fotografie všech nálezůHrob 39/XXXV 

Další hrob byl prozkoumán ve druhé výkopové sezóně v roce 1931. Hrob byl nadprůměrně velký (délka 270, šířka 150 a hloubka 200 cm) a obsahoval dřevěnou komoru o rozměrech 230 x 130 cm, její výšku neznáme. V ní byla pohřbena vysoce postavená žena, samotný pohřeb byl však porušen a částečně vykraden. Výsadní postavení zemřelé dokládá alespoň částečně dochovaná část oblečení – páry stříbrných kování a bronzových přezek, které byly součástí garnitur obuvi a punčoch. Pár drobných bronzových klíčů sloužil k otevírání dřevěné skřínky. Pozoruhodný byl též picí servis, složený ze dvou keramických a alespoň jedné dřevěné misky ze slivoně, z níž zbylo stříbrné kování. Z ostatního inventáře zůstalo: bronzový kroužek, železný nůž, železný řetízek, korál, bronzový plech se zachovaným zbytkem textilu, zvířecí kost. 

Nálezy s inventárním číslem:

43770 Hrubě zpracovaná nádoba barvy žlutohnědé; pod okrajem místy otisky prstů.

43771 Střepy baňaté nízké nádobky zdobené žlábkovaným ornamentem v horní části břicha. Barva šedohnědá.

43772 Masivní bronzový kroužek oblých stěn; na obvodu dvě podélné ostré rýhy. 

43773 – 43774 Dva bronzové klíče, původně spojené železným nýtem, v podobě trojzubu; u č. 43774 jeden zub ulomen. Ploché zuby zdobeny rytými kroužky s tečkou uprostřed; za seříznutým vývalkem oblé držadlo končící vývalkem a plochým očkem pro železný nýt. Zdobeny jen po vnější straně. 

43775 Zlomky železného nožíku.

43776 Zbytky železného řetízku.

43777 Plochá malá bronzová přezka s lichoběžníkovým širokým rámcem; jazýček zobákovitě zahnut. 

43778 Plochá malá bronzová přezka s lichoběžníkovým širokým rámcem; jazýček zobákovitě zahnut. 

43779 Oblý korálek ze skleněné masy; hnědý se třemi žlutými očky. 

43780 Plochý podlouhlý jazyk pásu ze stříbrného plechu s pěti nýtky pro zachycení. V týlu jazyk přeložen, zachycuje řemen s nýty z druhé strany. 

43781 - 43782 Plochý podlouhlý jazyk pásu ze stříbrného plechu, vykrajovaný a plasticky rozčleněný; v týlu dva otvory pro nýty. 

43783 Podlouhlý zlomek bronzového plechu se zachovaným zbytkem tkaniva. 

43784 Zvířecí kost.

Fotografie všech nálezůHrob 45/XLI 

Tento hrob byl mužský. Hrobová jáma měla nadprůměrné rozměry: délku 280, šířku 100 a hloubku 210 cm. Pohřbený muž dostal pozoruhodnou výbavu: jako jediný měl kompletní výzbroj a výstroj (meč – z něj zbylo bronzové kování pochvy, která byla vyrobena z lípy anebo z dřínovitých dřevin, dále kopí a štít), dále obsahoval brousek a dřevěnou misku z javoru, po které zbylo jen bronzové kování se zbytky dřeva. Zatím nevíme, k čemu sloužily olověné dráty. Z ostatní výbavy zůstala keramická nádoba, hrob byl částečně vykraden.


Nálezy s inventárním číslem:

43808 Baňatá hluboká mísa s hladkým povrchem, zdobená rytým ornamentem. Barva šedohnědá.

43809 Masivní železné kopí s listovitou, ve středu střechovitě zdviženou čepelí. 

43810 Železná štítová puklice (umbo) s plochým kruhovým trnem. Na obvodu železné a bronzové plechové kotoučky. Na spodu okraje zachován nýt chráněný čtvercovou destičkou. 

43811 Železné držadlo štítu; v silném středu dolů na krajích zahnuté. Zakončené kruhovým otvorem s nýtem pro zachycení. Na okraji středu zachován jeden železný plechový kotouček. Konec odlomen. 

43813 Okutí dřevěné misky z bronzového plechu, na okraji s vybíjenou výzdobou. Po stranách nýtky svírající zbytky dřeva.  

43814 Dva kousky olověného drátu. 

43815 Podlouhlé bronzové žlábkované kování pochvy meče, na koncích sepjaté dvakrát dvěma kloboučkovými nýty. 

Fotografie všech nálezů